Privacy Policy

Download

The PBNF Privacy Policy underneath is written in Dutch (click here to Download). It is compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR), or AVG in Dutch. Please contact us at nature@pbnf.nl if you wish to receive our privacy policy in English.

Stichting Prins Bernhard Natuurfonds Privacyprotocol

De Stichting Prins Bernhard Natuurfonds gevestigd aan het Kraanspoor 24, 1033 SE, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.pbnf.nl; Kraanspoor 24, 1033 SE, Amsterdam; 0624959295.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Prins Bernhard Natuurfonds verwerkt uw persoonsgegevens indien u bij de Stichting financiële ondersteuning aanvraagt of als zelfstandige diensten gaat/wilt verrichten voor de Stichting en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via nature@pbnf.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Prins Bernhard Natuurfonds verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: (1) Het afhandelen van betalingen; (2) Om goederen en diensten bij u af te leveren (bijv. de financiële ondersteuning); (3) Stichting Prins Bernhard Natuurfonds verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Prins Bernhard Natuurfonds neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Prins Bernhard Natuurfonds) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Prins Bernhard Natuurfonds bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens (Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres)

Bewaartermijn: niet vastgesteld

Reden: Persoonsgegevens van de aanvragers en/of contactpersonen van ontvangers van financiële ondersteuning blijven relevant. Als er een nieuwe aanvraag binnenkomt is het relevant om na te kunnen gaan of deze persoon al eerder een financiële ondersteuning heeft ontvangen. Ook voor het opvolgen van de resultaten van de financiële ondersteuning zijn de persoonsgegevens onmisbaar.

Bankrekeningnummer

Bewaartermijn: Minimaal 7 jaar

Reden: Financiële ondersteuning wordt niet aan personen toegekend maar alleen aan organisaties. Bankrekeningnummers van personen vragen wij daarom alleen indien deze betaalde diensten leveren aan of vrijwilligerswerk tegen vergoeding doen voor de Stichting. Deze gegevens bewaren wij conform de fiscale bewaarplicht ten minste 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Prins Bernhard Natuurfonds verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Prins Bernhard Natuurfonds blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Prins Bernhard Natuurfonds gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Prins Bernhard Natuurfonds en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar nature@pbnf.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Prins Bernhard Natuurfonds wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Prins Bernhard Natuurfonds neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of nature@pbnf.nl